Vypadá to, že používáte starý prohlížeč Internet Explorer od firmy Microsoft, který má již ukončenou podporu a aktualizace.
Je možné, že se Vám stránky nezobrazí korektně.

PROFESNÍ A ETICKÝ KODEX

Preambule

Interiéroví designéři jsou nositeli přidané hodnoty interiérů svých klientů nejen v rovině budoucí užitné hodnoty nemovitosti, ale i jejího finančního zhodnocení. Interiéroví designéři zasahují zásadním způsobem do kvality života svých klientů a přinášejí jedinečný pohled na problematiku, funkční, technické parametry a estetické vnímání uživatelů interiéru. Přinášejí hodnoty, pro které si je klient vybral a které jeho konkurenti nenaplňují: konkrétní vizi řešení designu. Na interiér nahlížejí z pozice komplexních znalostí mnoha odborných disciplín a jsou nositeli holistického a autorského přístupu daného interiérového řešení.

Účelem Profesního a etického kodexu interiérových designérů je kultivovat tržní prostředí odborné profese. Cílem Profesního a etického kodexu je nastavení kompetenčních mantinelů profese a definování základních hodnot, se kterými by se kvalitní poskytovatel designérských služeb měl ztotožňovat nad rámec základních legislativních povinností.

I. Úvodní ustanovení

Čl. 1

 1. Výkon povolání interiérového designéra (dále jen „designér“) je kvalifikovanou nezávislou tvůrčí autorskou činností, vyžadující dlouhodobé vzdělávání a odbornou praxi, která má vliv na zdraví, životy a majetky občanů. Profese interiérového designéra je službou poskytovanou individuálním klientům v neanonymním způsobu plnění.
 2. Tento Profesní a etický kodex upravuje a definuje základní hodnoty, práva a povinnosti designérů, kteří se s ním při výkonu jejich povolání veřejně ztotožňují, a to ve vztahu.
  1. ke klientovi.
  2. k profesi a k ostatním designérům.
  3. k Institutu interiérových designérů.

II. Designér a vztah ke klientovi

Čl. 2 – Služba interiérového designéra a dílo

 1. Designér ve vztahu ke klientovi zajišťuje poskytnutí služby vyhotovení díla na profesionální úrovni. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky a zájmy klienta, v mezích platných právních pravidel a legislativních předpisů souvisejících s navrhovaným, projektovaným a plánovaným dílem.
 2. Designér klientovi poskytuje všechny informace související se zakázkou, které jsou potřebné pro její úspěšnou realizaci.

Čl. 3 – Mlčenlivost

 1. Designér považuje informace o svých klientech za důvěrné a zachovává o nich mlčenlivost. Jedná-li se o sdílení odborných informací o zakázce po jejím dokončení, nepovažuje se takové jednání za porušení mlčenlivosti.
 2. Designér vždy získá svolení klienta pro publikování fotografií interiéru v médiích.
 3. V případě jednání či záměrů klienta, které porušují obecné právní či legislativní předpisy nebo některá ustanovení tohoto kodexu, nemusí být mlčenlivost zachována.
 4. Zproštění ze zachování mlčenlivosti designéra má právo udělit pouze klient.

Čl. 4 – Smluvní vztah

 1. Designér s klientem uzavírá smlouvu o vyhotovení díla nebo smlouvu o zajištění designérských/architektonických/, případně jiných služeb (forma smlouvy není rozhodující).
 2. Designér vždy předchází sporům s klientem včasným, správným a úplným sjednáním smluvních parametrů a podmínek. Uzavřenému smluvnímu vztahu musí předcházet vypracování podrobné cenové nabídky od designéra, která obsahuje identifikaci smluvních stran, rozsah, popis a vysvětlení předmětu díla nebo služby, požadovanou cenu, termín dodání, definici případných milníků a rozložení podmínek pro úhradu ceny díla. V případě, že je designér plátce DPH, uvede v nabídce jeho zákonnou výši.

Čl. 5 – Honorář

 1. Designér, případně jeho zaměstnavatel poskytuje své služby za odměnu, jejíž výše není mimořádně malá a nepřiměřená.
 2. Za mimořádně nízkou a nepřiměřenou odměnu se považuje odměna, která neodpovídá požadavkům na vypracování úplné, správné, proveditelné a bezpečné dokumentace a požadavkům profesních standardů výkonů a dokumentace.
 3. Designér poskytující i jiné služby, například dodávky interiérového vybavení, účtuje honorář za designérskou službu odděleně od ostatních položek, a to v sazbách pro dané tržní období obvyklých.
 4. Z humanitárních nebo filantropických důvodů smí designér, případně jeho zaměstnavatel nedbat ustanovení odstavce A.

Čl. 6 – Schopnost dokončit zakázku

 1. Pokud není designér schopen z jakýchkoliv závažných důvodů zakázku dokončit, oznámí tuto skutečnost neprodleně klientovi a podle potřeby a možností klientovi doporučí náhradního zhotovitele z řad interiérových designérů.
 2. Designér nepřijme zakázku, je-li si předem vědom, že není z jakýchkoliv důvodů schopen zakázku dokončit.

Čl. 7 – Střet zájmů

Hrozí-li střet zájmů designéra ve vztahu ke klientovi, designér na tuto skutečnost klienta vždy upozorní. V případě, že klient z nesporného důvodu střetu zájmů designéra požádá o odstoupení ze zakázky, designér takto vždy učiní.

Čl. 8 – Pojištění

 1. Designér má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem jeho povolání.
 2. Pokud to klient vyžaduje, designér prokáže klientovi platnost a rozsah svého pojištění.

III. Designér a vztah k profesi a ostatním designérům

Čl. 9 – Goodwill

Interiérový designér svým jednáním a výsledky své autorské práce přispívá k šíření dobrého jména profese.

Čl. 10 – Odpovědnost za odbornost

Interiérový designér je odpovědný za odbornou úroveň výkonu svého povolání. Zejména také za úroveň odbornosti vydávaných výstupů a dokumentů, které souvisejí s jeho činností. Dokumenty jsou vždy označeny jeho řádnou identifikací a podpisem. Za účelem dosažení vysoké odborné úrovně realizace svých návrhů nabízí dle svých možností provedení autorského dozoru nad přípravou a zhotovením díla.

Čl. 11 – Vzdělání designéra

 1. Interiérový designér je osobou vzdělanou v oboru nebo odvětví interiérového designu, architektury, průmyslového designu, nábytkového designu a oborů úzce souvisejících. Designér se trvale odborně vzdělává a sleduje odborné informace, a to zejména nezbytné pro:
  1. vlastní práci designéra a poskytování služeb souvisejících s autorským dílem,
  2. management kanceláře a řízení zakázek, a to tak, aby udržoval, případně zvyšoval již dosaženou kvalifikaci, sledoval nové trendy a postupy design managementu. Proaktivně se zajímá o odborné profesní a legislativní souvislosti zakázek, případně je konzultuje s jinými specialisty.
 2. Interiérový designér není autorizovanou profesí podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 3. Bez přizvání spolupráce autorizované osoby dle výše uvedeného zákona designér nezasahuje do skladby konstrukčních prvků nemovitosti (nosné prvky), neřeší zahradní architekturu, nevytváří stavební projektovou dokumentaci.
 4. Na rozdíl od ostatních designérských povolání interiérový designér:
  1. využívá technických poznatků a kompetencí získaných svým vzděláním,
  2. navrhuje zásahy do uspořádání funkčních zón budov a dispozičních plánů,
  3. navrhuje autorské řešení atypických prvků interiéru,
  4. připravuje konstrukční plány pro výrobu atypového zařízení interiérů, plány pro realizaci designu a koordinaci odborných řemesel,
  5. na základě znalostí z ergonomie, ergonometrie, antropometrie, psychologie a ekologie definuje řešení vnitřního prostředí budov,
  6. definuje pozice pro koncové prvky vnitřních rozvodů budov,
  7. v realizačních projektech zastává pozici autorského dozoru, případně manažera designu.

Čl. 12 – Odpovědnost ze spolupráce

Designér, který své povolání vykonává ve spolupráci s dalšími osobami, které pracují pod jeho vedením a dohledem, odpovídá za odbornou úroveň i profesní etiku jejich výkonu.

Čl. 13 – Designér freelancer

Designér freelancer vykonává své povolání na svoji odpovědnost, nezávisle a na své jméno jakožto podnikající fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění, případně ve sdružení podnikajících fyzických osob jako účastník sdružení nebo jako společník ve veřejné obchodní společnosti, a to v souladu s podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem.

Čl. 14 – Identifikace dokumentace

Designér označuje veškeré dokumenty související s výkonem jeho činnosti jednoznačnou identifikací zodpovědné osoby, případně právnické osoby, podpisem a datem vyhotovení, případně datem poslední revize.

Čl. 15 – Účast ve výběrových řízeních

 1. Interiérový designér se neúčastní jakýchkoliv výběrových řízení, která jsou bezúplatná nebo je odměna za dané výstupy designérské práce značně podhodnocená oproti ceně obvyklé. Zejména se jedná o výběrová řízení na vyhledání interiérového designéra, v jejichž průběhu se vyžadují nebo se předkládají ideová řešení v podobě návrhů, skic nebo v úrovni studií, vizualizací, výkresů nebo částí projektu.
 2. Účastní se pouze takových výběrových řízení, která mohou být formou souběžného vypracování stejné zakázky několika nezávislými designéry za doložitelných smluvních podmínek s objednatelem, jejichž součástí je i ustanovení o řádné odměně.

Čl. 16 – Reklama

Designér využívá ke svým reklamním účelům výhradně výsledků své vlastní práce, případně práce, na níž se prokazatelně autorsky významně podílel.

Nikdy pro tento účel nevyužije výsledků cizí práce, nástrojů zcela nesouvisejících s povoláním interiérového designéra nebo nepravdivých informací a údajů. Zcela vyloučená je reklama poškozující dobré jméno profese.

Čl. 17 – Kolegialita

Designér podle možností poskytne na vyžádání jinému designérovi odbornou konzultaci.

Čl. 18 – Korektnost

 1. Designér se vyvaruje takových jednání, která nepodloženě a úmyslně poškozují dobré jméno jiného designéra. Zejména se vyvaruje urážek a pomluv. Designér smí vést odbornou polemiku a vytknout kolegovi oprávněně vady a opomenutí, činí tak ovšem vždy profesionálně a korektně.
 2. Designér se vyvaruje účelové kritiky jiného designéra, popřípadě jeho konkrétní práce, za účelem získat jeho zakázku, na níž se svým klientem pracuje nebo již připravuje. Nevztahuje se na právo zabývat se odbornou kritikou, případně vypracování odborných posudků a stanovisek. Rovněž se netýká práva designéra nabízet své služby klientovi i v případě, že tak ve vztahu k téže zakázce činí i další designéři.

Čl. 19 – Autorská práva

 1. Designér respektuje a chrání práva k duševnímu vlastnictví, zejména právo autorské, nejen ostatních designérů nebo architektů, ale i všech dalších subjektů. V případě, že by poskytnutím svých služeb mohl autorská práva třetí strany poškodit, upozorní prokazatelně na tuto skutečnost klienta. Designér se zároveň vyvaruje jednání souvisejícího se zneužíváním svých autorských práv.
 2. Designér na dokumentaci uvádí kromě své identifikace a podpisu též jména všech osob, které se na vypracování dokumentů autorsky podílely.
 3. Designér nepřevezme rozpracovanou zakázku bez vědomí jejího původního zhotovitele. Designér v takovém případě písemně informuje o zakázce jejího původního zhotovitele a zajímá se, zda jsou původní zhotovitelé se zadavateli řádně vypořádáni. Nevyjádří-li se původní zhotovitel do 15 dní, aplikuje se fikce souhlasu. V případě, že v této lhůtě původní zhotovitel prokáže, že není s klientem řádně vypořádán, designér takovou rozpracovanou zakázku nepřevezme.
 4. Designér ke zhotovování vlastní zakázky nevyužije autorské dílo jiného designéra bez jeho výslovného souhlasu, případně uzavřené licenční smlouvy.

IV. Vztah designéra k Institutu interiérových designérů

Čl. 20 – Přihlášení se k hodnotám kodexu a značka

 1. Designér se smí volně hlásit k hodnotám Profesního a etického kodexu interiérových designérů vydaného Institutem interiérových designérů. Tento dokument je pro všechny subjekty a osoby působící v profesi otevřen k akceptaci.
 2. Přihlášení se k těmto hodnotám učiní designér svým podpisem pod tímto dokumentem a bezplatnou registrací do databáze Institutu interiérových designérů. Podepisující subjekt potvrzuje, že akceptuje stanovená pravidla a že se bude tímto dokumentem řídit při své činnosti, bude dodržovat pravidla v něm stanovená a bude respektovat rozhodnutí Rady Institutu interiérových designérů za účelem výkladu pravidel uvedených v tomto kodexu.
 3. Na základě akceptované registrace smí na svých prezentacích užívat značku, která vyjadřuje ctění těchto profesních a etických hodnot.
 4. Tímto dokumentem se však mohou řídit i ostatní neregistrované subjekty. Rada Institutu interiérových designérů je také oprávněna vyjadřovat se k činnosti jiných subjektů než signatářů tohoto dokumentu v souvislosti s hodnotami tohoto kodexu.
 5. V případě, že je značka užívána designérem neoprávněně nebo designér porušuje některá z uvedených ujednání Profesního a etického kodexu, může Rada Institutu tuto značku odejmout.